Statut

I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą „La Vie La Vie”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez Annę Podeszwę – zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Hannę Strzelczyk w kancelarii notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Księcia Witolda 49, w dniu 7 marca 2019 roku (Rep. A 941/2019).
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

§4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla realizacji swoich celów Fundacja może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem.

§5
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji, w rozumieniu ustawy o fundacjach, jest Minister Zdrowia.

II. Cele i zadania Fundacji

§6
Celem Fundacji jest:
a) Prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową i ich rodzin, również osób niepełnosprawnych i ich rodzin, z zakresu ochrony zdrowia, promocji zdrowia oraz działania na rzecz poprawy stanu zdrowia po przebytej chorobie nowotworowej.
b) Wszelkie działania zmierzające do poprawy stanu zdrowia osób dotkniętych chorobą nowotworową, oraz działania wspomagające leczenie nowotworowe.
c) Działania na rzecz terapii zajęciowej, ruchowej, psychologicznej dla osób dotkniętych chorobą nowotworową i ich rodzin.
d) Działanie na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej w zakresie onkologii.
e) Wspomaganie działalności diagnostycznej, leczniczej oraz rehabilitacyjnej w obszarze onkologii, w tym przez np. dokonywanie zakupów sprzętu i jego przekazywanie, środków niezbędnych w procesie leczenia onkologicznego, wsparcie finansowe terapii onkologicznej i terapii jednostki, a także inne
działania zmierzające do realizacji tego celu.
f) Pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym, których niepełnosprawność wynika z powodu chorób nowotworowych lub skutków ich leczenia.
g) Wspieranie nauki i edukacja w zakresie profilaktyki onkologicznej i onkologii, w tym przez np. prowadzenie szkoleń, kursów, sympozjów naukowych, ich współfinansowanie i inne działania zmierzające do realizacji tego celu.
h) Wspieranie profilaktyki utrwalającej prawidłowe wzorce zdrowego stylu życia w zakresie zapobiegania chorobom nowotworowym.
i) Wspieranie profilaktyki zapobiegającej konsekwencją związanym z chorobą nowotworową.
j) Wszelkie działania charytatywne na rzecz chorych onkologicznie oraz ich rodzin.
k) Organizowanie wypoczynku, czasu wolnego oraz innych form aktywności fizycznej osobom potrzebującym, w szczególności osób objętych chorobą nowotworową.
l) Wszelkie działania mające na celu umożliwienie osobom po przebytej chorobie nowotworowej szybki powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz sprzyjające rehabilitacji zawodowej.
m) Organizowanie i finansowanie poradnictwa psychologicznego dla chorych onkologicznie oraz ich rodzin.
n) Wszelkie działania zmierzające do poprawy stanu zdrowia, w tym również psychicznego, w trakcie oraz po przebytej chorobie nowotworowej.
o) Organizowanie i prowadzenie akcji społecznych i edukacyjnych w tym kampanii edukacyjnych i profilaktycznych.
p) Organizowanie zbiórek celowych, akcji edukacyjnych i eventów pod kątem chorych wymagających opieki i pomocy w leczeniu onkologicznym.
q) Działania na rzecz poprawy dostępności oraz standardów leczenia chorób nowotworowych oraz niepełnosprawności.
r) Działania zwiększające świadomość społeczną na temat choroby nowotworowej.
s) Działalność edukacyjna, wydawnicza i badawcza.
t) Prowadzenie poradnictwa prawnego niezbędnego dla osób chorych onkologicznie lub po przebytej chorobie nowotworowej oraz ich rodzin.
u) Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionych w celach działania Fundacji.

§7
Fundacja realizuje swoje cele przez:
a) Udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia na rzecz ludzi dotkniętych chorobą nowotworową.
b) Udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia placówką zajmujących się działalnością profilaktyczną, leczniczą oraz opiekuńczą osób dotkniętych chorobą nowotworową.
c) Pośrednictwo w udzielaniu i przekazywaniu wsparcia finansowego oraz rzeczowego osobą chorym onkologicznie.
d) Upowszechnianie wiedzy o przyczynach, rodzajach i leczeniu chorób onkologicznych.
e) Udzielanie i wspieranie pomocy psychologicznej i prawnej osobom chorym onkologicznie i ich rodzinom.
f) Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych pochodzących od instytucji, osób prywatnych, z kraju i z zagranicy na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową.
g) Zakup oraz pozyskiwanie sprzętu medycznego oraz nowoczesnych technologii i środków leczniczych stosowanych w leczeniu i profilaktyce leczenia chorób onkologicznych.
h) Udostępnianie platformy informacyjnej z zakresu leczenia, profilaktyki oraz leczenia wspomagającego w chorobie nowotworowej.
i) Integracja osób dotkniętych chorobą nowotworową oraz osób niepełnosprawnych, w wyniku choroby nowotworowej i hematologicznej.
j) Organizowanie m.in. zbiórek, eventów, konferencji, sympozjów, koncertów na rzecz osób z chorobą nowotworową.
k) Upowszechnianie wiedzy z zakresu onkologii wśród personelu medycznego, w tym lekarzy różnych specjalizacji.
l) Współpraca z ośrodkami zwalczania chorób onkologicznych na terenie Rzeczpospolitej oraz zagranicą.
m) Współpraca z innymi organizacjami o podobnym charakterze i zakresie działania.
n) Wszelkie przedsięwzięcia zmierzające realizacji celów statutowych.
o) Prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiorki pieniędzy organizowanych w sieci Internet, m.in. za pośrednictwem portali społecznościowych oraz stron internetowych.

§8

 1. Dla realizacji swoich celów Fundacja może wspomagać działalność innych osób prawnych, podmiotów nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, o ile ta działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami polskimi i zagranicznymi dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 3. Fundacja może inicjować i prowadzić współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 4. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo lub wspieranie innych fundacji polskich i zagranicznych, organizacji zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych z celem Fundacji.

III. Majątek i dochody Fundacji

§9

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania w tym dochody uzyskane z prowadzonej przez Fundację działalności statutowej.
 2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a osiągany dochód przeznaczany będzie na realizację celów statutowych.
 3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z: funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora, darowizn, dotacji, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych, dochodów z aktywów oraz praw majątkowych Fundacji, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym, dochodów z dotacji i subwencji oraz grantów, zbiórek i imprez publicznych, odsetek i depozytów z lokat w
  bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju.
 4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej.

§10

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców i darczyńców.
 2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, uprawnionym do złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest Zarząd.

§11

 1. Przychody Fundacji określone w § 9 przeznaczone są wyłącznie na prowadzenie działalności statutowej.
 2. Zabronione jest:
  a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienie, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
  d) dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

IV Organy Fundacji

§12

 1. Organem Fundacji jest Zarząd
 2. Zarząd Fundacji kieruje Fundacją i zarządza jej majątkiem.
 3. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 3 osób powoływanych na czas nieoznaczony.
 4. Prezesem Zarządu Fundacji, do momentu śmierci lub rezygnacji, jest Fundator, który powołuje i odwołuje, w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Fundacji, pozostałych członków Zarządu. Pozostali Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Fundacji podpisanego przez Fundatora. W przypadku śmierci Fundatora – osoby fizycznej – jego prawo do powołania Prezesa Zarządu wykonują jego spadkobiercy przez pisemne oświadczenie skierowane do Fundacji, zaś w przypadku rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu złożonej przez Fundatora Fundator wskazuje nowego Prezesa Zarządu przez pisemne oświadczenie skierowane do Fundacji.
 5. Członkowie Zarządu pełnią funkcję nieodpłatnie.
 6. Mandat Członka Zarządu Fundacji wygasa w przypadku śmierci, pisemnej rezygnacji lub odwołania z pełnionej funkcji.

§13

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: wskazywanie kierunków działalności fundacji, uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach Fundacji nie przekazanych do kompetencji innych podmiotów, przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu, podejmowanie decyzji w sprawie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji lub połączeniu z innymi fundacjami.
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§14
W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

V. Postanowienia końcowe

§15
W przypadku, gdy Fundator będący osobą fizyczną nie może wykonywać praw przewidzianych niniejszym Statutem, prawa te przejdą na spadkobierców takiego Fundatora i przez nich będą wykonywane.

§16

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§17

 1. W przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji – podlega ona likwidacji na podstawie uchwały Zarządu Fundacji.
 2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, ustanawia się likwidatora lub likwidatorów oraz ustala szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji Fundacji.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
 4. Dla efektywnej realizacji celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje w drodze uchwały Zarząd Fundacji.

_____________________________
Anna Podeszwa Fundator